Ik wil opdrachtgever worden

Ik wil mijn vastgoed laten beschermen

Vastgoed kan altijd (tijdelijk) leeg komen te staan. En dat is natuurlijk geen gewenste situatie. Waarom dan niet tijdelijk een andere invulling geven aan het pand of terrein? 

Een bestemming voor uw vastgoed

HOD beheert uw leegstaande vastgoed en geeft dit – afhankelijk van het type vastgoed – een tijdelijke bestemming als woonruimte, werk- of kantoorruimte of bijvoorbeeld atelier of opslagruimte. We selecteren hier zorgvuldig tijdelijke gebruikers voor die wij ‘oppassers’ noemen: mensen die betaalbare woon- en/of werkruimte zoeken, zoals starters, studenten, alleenstaanden, startende ondernemers, creatievelingen en stichtingen.

Bescherm leegstaand vastgoed

Met leegstandbeheer beschermt u uw vastgoed tegen vandalisme, kraak, inbraak en verpaupering én levert u een positieve bijdrage aan de maatschappij. Bewoning en bedrijvigheid zorgen namelijk voor meer leefbaarheid en veiligheid in de omgeving én u biedt woningzoekenden of mensen die een werk- of opslagruimte zoeken de mogelijkheid om zich tijdelijk in uw vastgoed te vestigen. Een win-winsituatie!
Daarnaast heeft leegstandbeheer voor u het voordeel dat het de lasten van uw leegstaande vastgoed verlaagt en dat u er in het geval van tijdelijke verhuur zelfs inkomsten uit genereert.

Snel, betrouwbaar en professioneel

HOD beheert een grote diversiteit aan vastgoed: kantoorpanden, woonwijken, scholen, kazerne- en fabriekscomplexen, scheepswerven en zelfs vuurtorens en kastelen. We werken snel, betrouwbaar en professioneel. Ongeacht de locatie zijn we in staat binnen 24 uur uw vastgoed in beheer te nemen. Wanneer nodig installeert onze technische dienst basisvoorzieningen, zoals een douche, keukenblok en/of verwarming. 

Onze werkwijze bij vastgoedbeheer

We maken tijdens een eerste pandopname een risicoanalyse van de situatie in en rond uw vastgoed. Tijdens deze pandbezichtiging maken we gebruik van een checklist. We controleren in ieder geval op de volgende zaken:

  • De minimale eisen voor ingebruikname: wind- en waterdichtheid, aanwezigheid van koud stromend water, elektra en sanitair en de afsluitbaarheid van het pand. Onze eisen zijn minimaal conform de normen van het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB).
  • De veiligheid en het functioneren van de nutsvoorzieningen. Denk aan de bekabeling, elektra- en gasinstallaties en de aanwezigheid van een rookmelder.
  • De aanwezigheid van de meest recente keuringsrapportages en/of stickers op diverse installaties zoals een lift en brandmelding- en verbrandingsinstallaties. 
  • Een veilige bruikbaarheid van het pand middels een check op schades (gebruiksschade en schade door vernieling), zoals gebarsten glas.
  • Controle op risico’s voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld door aanwezigheid van legionella, asbest, schimmels en ongedierte in het pand.

Uit de pandopname volgt een plan van aanpak, waarin wordt opgenomen welk type gebruik u aan het pand wenst te geven (bruikleen of tijdelijke verhuur op basis van bewoning of bedrijvigheid), wat de gewenste bezettingsgraad is (aantal oppassers in het pand) en welke afspraken er eventueel worden gemaakt over energieverbruik. 

Opdrachtgeversportal

Na de eerste pandopname ontvangt u van ons een opnamerapportage, inclusief pandfoto’s. Deze rapportage kan worden geraadpleegd via het online opdrachtgeverportal.
Onze regiobeheerders en vastgoedinspecteurs controleren of alle afspraken uit het plan van aanpak en de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Ook deze vastgoedinspecties worden vastgelegd in rapportages. 
Alle controlegegevens uit inspecties van de beheerobjecten (inclusief foto’s) en een overzicht van de meterstanden zijn voor u 24/7 inzichtelijk in uw opdrachtgeversportal.

HOD maakt voor de digitale opslag van gegevens gebruik van een op maat ingerichte ICT-oplossing: H3K van Eljakim IT. Daarmee voldoen we aan de ISO 27001 en NEN 7512 standaarden wat betreft de informatiebeveiliging. Het H3K-systeem is een informatiesysteem waarmee wordt gewaarborgd dat informatie correct en overzichtelijk in rapportages wordt vastgelegd en alle bedrijfsprocessen tijdig plaatsvinden. Zo maakt het systeem taken aan voor (onderhouds)werkzaamheden, inspecties en keuringen van installaties. 

De juiste oppasser voor uw pand

Onze werving- en selectieprocedure voor oppassers is gebaseerd op het principe van voordracht, oftewel: we werken met een referentiesysteem. Iemand kan alleen in ons datamanagementsysteem worden geregistreerd als hij of zij wordt voorgedragen door een huidige oppasser (referent) van HOD. Van onze huidige oppasser verwachten wij dat hij of zij vooraf de inschatting maakt of de voorgedragen persoon de verantwoordelijkheid kan nemen om tijdelijk voor HOD een ruimte te gebruiken.
Op verzoek van de opdrachtgever kan HOD een oppasser laten screenen om fraude, wanbetaling en mogelijk zelfs illegale praktijken tegen te gaan. Vanwege de toenemende complexiteit en de wettelijke kaders rondom privacy besteden wij een dergelijke screening uit aan de specialisten van Validata. Deze organisatie is marktleider op het gebied van het screenen van huurders en biedt een gebruiksvriendelijk en flexibel online screeningsproces waarmee alle relevante persoonsgegevens objectief en onafhankelijk worden geverifieerd. Het eindresultaat is een kwalitatief screeningsrapport.

Onze oppassers:

  • zorgen voor een nette woon- en/of werkomgeving zodat uw vastgoed op elk moment klaar is voor een bezichtiging;
  • zijn in staat uw vastgoed schoon op te leveren binnen een korte opzegtermijn;
  • gaan verantwoord om met energie.

24/7 bereikbaar voor vragen en (technische) ondersteuning

Bij vastgoedbeheer komt best veel onderhoud kijken. Dit zorgt ervoor dat de staat van uw pand wordt gewaarborgd. HOD is het eerste aanspreekpunt voor opdrachtgevers en oppassers in geval van onderhoud, storingen en calamiteiten. 
Tijdens kantooruren (9.00 tot 17.30 uur) worden vragen, verzoeken en meldingen via het secretariaat uitgezet bij de betreffende onderhoudspartij(en). Buiten kantooruren is HOD voor urgente situaties bereikbaar via de alarmlijn (24-uursservice). HOD beschikt over een eigen technische dienst die 24/7 inzetbaar is bij calamiteiten. Daarnaast is de technische dienst verantwoordelijk voor pandinspecties – onder andere in het kader van brandveiligheid – reparaties en technisch onderhoud. 
Naast het technische onderhoud kunnen we – indien gewenst – via onze partners ook zorgen voor schoonmaak, glasbewassing en tuinonderhoud.

Ontzorgen bij vergunningaanvraag

HOD ontzorgt u als opdrachtgever door de vergunningsprocedure voor de tijdelijke verhuur voor te bereiden. We verzamelen de benodigde documentatie – waaronder het bewijs van eigendom van het Kadaster en de WOZ-beschikking – en we bepalen de maximale huurprijs conform de puntentelling van het woningwaarderingsstelsel. Vervolgens zorgen we voor de vergunningaanvraag bij de betreffende gemeente. Indien noodzakelijk regelt HOD ook een tijdelijke ontheffing voor de bestemming van het pand.

Periodieke pandinspecties

De vastgoedinspecteur van HOD inspecteert uw pand periodiek op onder andere de bouwkundige staat en noodzakelijk onderhoud. Onze inspecteur controleert visueel op onder andere (brand)veiligheid, hygiëne, correct werkende elektravoorzieningen, aangesloten elektrische apparatuur, de aanwezigheid van een rookmelder, de geldigheid van de keuring van verbrandingsinstallaties en gastoestellen, het gebruik van de (algemene) gebruiksruimtes, energieverbruik en het woongedrag. Ook noteert de inspecteur de meterstanden. De digitale maandelijkse rapportage van alle controlegegevens is inzichtelijk voor u via uw online opdrachtgeversportal.