Referentieprojecten

Mix van gebruikers en lokale initiatieven draagt bij aan leefbaarheid

Dat HOD als vastgoedbeheerder leegstand aanpakt, is bekend. Maar goed leegstandbeheer betekent voor ons meer dan alleen de bescherming van de ‘stenen’ van het vastgoed. Door het huisvesten van tijdelijke gebruikers op een locatie ontstaat er reuring. Het creëren en versterken van de sociale betrokkenheid zorgt voor een aangename en veilige leefomgeving. 

HOD stimuleert sociale interactie en het delen van gemeenschappelijke normen en waarden. Dit doen we op basis van onze jarenlange ervaring en kennis van de door ons ontwikkelde en in praktijk gebrachte woonconcepten. We weten dat sociale verbindingen tussen tijdelijke gebruikers (bewoners en ondernemers) een succesfactor is. Met onder andere onderstaande tijdelijke projecten heeft HOD met de gekozen invulling een maatschappelijke bijdrage geleverd aan de omgeving:

Project sociale woongemeenschap voor studenten en young professionals
Project opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen
Project Magic Mix
• Project Jong+Oud=Goud
• Project Snorfabriek
• Project Willem Arntz Hoeve

Sociale woongemeenschap voor studenten en young professionals

HOD beheert aan de Thomas à Kempisweg en het Thomas à Kempisplantsoen in Utrecht een groot aantal woningen in opdracht van woningcorporatie Mitros. In deze woningen wonen zo’n 30 studenten en young professionals die zijn verbonden aan de naastgelegen Gerardus Majellakerk en hier via de bijbehorende stichting wonen. Samen vormen zij een sociale woongemeenschap. 

Omdat de woningen op termijn worden gesloopt heeft Mitros HOD ingeschakeld voor het leegstandbeheer. Dit maakt het voor de huidige bewoners mogelijk zo lang mogelijk in de woningen te blijven wonen. Dit is uiteraard niet alleen heel prettig voor de bewoners zelf, maar ook voor Mitros die hun bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk enorm waardeert. HOD zet zich graag in voor zulke projecten waarbij bescherming van leegstaand vastgoed wordt gecombineerd met het sociaal-maatschappelijke aspect.

Annebelle Huisinga is één van de young professionals die in de woongemeenschap woont. “Ik was destijds op zoek naar een groep of woongemeenschap waarvan de leden het geloof met elkaar delen en op een actieve maar ook laagdrempelige en gezellige manier met elkaar omgaan. Dat heb ik hier gevonden. Het mooie aan deze woongemeenschap is dat we echt samen leven, van elkaar leren en met elkaar in gesprek gaan over bijvoorbeeld het geloof. Het gemeenschapsgevoel leeft hier echt. Daardoor heeft de buurt een prettige, sociale sfeer.”

De studenten van de woongemeenschap hebben 1 of 2 keer per week een samenkomst waarbij ze bijvoorbeeld samen eten en bepaalde onderwerpen bespreken tijdens een kringavond. Deze wordt geleid door een priester van de Gerardus Majellakerk. De young professionals komen eens per maand samen. “Binnen de woongemeenschap helpen we elkaar waar nodig, we kunnen altijd bij elkaar terecht en we bieden elkaar ondersteuning als iemand ergens mee zit”, vertelt Annebelle. “Het is fijn dat we hier nu dankzij HOD nog langer kunnen blijven wonen. Ik hoop dat we straks op een andere locatie – liefst ook weer in de buurt van de Gerardus Majellakerk – onze woongemeenschap voort kunnen zetten.”

Project opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen

Na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne hebben gemeentes van de overheid de taak gekregen om de opvang van Oekraïense vluchtelingen op te pakken. Zo ook de gemeente Houten. HOD beheert al jarenlang in opdracht van deze gemeente haar leegstaande vastgoed. De gemeente heeft twee panden aangewezen voor de opvang van de vluchtelingen en vervolgens HOD om advies en ondersteuning gevraagd.

Het gaat om het voormalige wijkcentrum De Vuurtoren en de schoolwoningen aan de Merantihout. Op beide locaties is ruimte voor vijftig vluchtelingen, zowel gezinnen als alleenstaanden, in alle leeftijden. HOD heeft ervaring met het beheer van AZC-terreinen en daardoor ook met deze vorm van opvang en deze specifieke doelgroep, die geen Nederlands spreekt en niet bekend is met Nederlandse veiligheidsregels. Ook heeft HOD ervaring met contact met omwonenden voor het creëren van draagvlak voor de opvang.

HOD heeft de gemeente geadviseerd over het geschikt maken van de panden voor bewoning door een grote groep mensen en houdt daarbij rekening met de regels op het gebied van bouwkundige veiligheid. Nadat de aannemer de panden heeft getransformeerd, is HOD gevraagd een actieve rol in het beheer van de panden te vervullen. Naast de projectondersteuning – zoals het adviseren over bouwkundige zaken en overleg met omwonenden – voert HOD kleine werkzaamheden uit en biedt het huismeesterdiensten aan. Daarmee ontzorgen we de gemeente Houten.

Onder kleine werkzaamheden vallen onder andere het verhelpen van mankementen, maar ook het oppakken van klein installatiewerk dat in de verbouwfase nog niet gerealiseerd kon worden of nog niet aan de orde was. Per locatie is hiervoor in een protocol de samenwerking met derde partijen vastgelegd.

De huismeesters van de locaties – actieve 65-plussers uit de pool van HOD – zijn de ogen en oren in en rond de panden, melden calamiteiten en zijn een luisterend oor voor bewoners. De huismeesters stralen rust en vertrouwen uit, waardoor de Oekraïense vluchtelingen zich snel veilig en comfortabel voelen in hun nieuwe woonruimte. Dit draagt niet alleen bij aan de leefbaarheid op de locaties zelf, maar heeft ook invloed op de omgeving. Dit zorgt voor het behoud van het draagvlak bij omwonenden.

De gemeente Houten heeft er bovendien voor gekozen beide locaties aan te sluiten op de alarmdienst van HOD. Dit betekent dat de bewoners bij calamiteiten en urgente storingen kunnen bellen naar de HOD alarmcentrale en 24/7 een medewerker van HOD kunnen spreken. Op deze manier zorgt HOD samen met de gemeente Houten voor een veilige en prettige woonomgeving voor de Oekraïense vluchtelingen én de omwonenden van de opvanglocaties.

Project Magic Mix

In dit project wonen jongeren (studenten en/of starters op de arbeidsmarkt) en alleenstaande statushouders samen onder één dak. Het mixen van doelgroepen draagt bij aan de integratie en het ontwikkelen van wederzijds begrip voor elkaar. De maatschappelijke acceptatie wordt hiermee vergroot. HOD zet in samenwerking met opdrachtgever COA bij dit project een sociaal beheerder en een maatschappelijk werker in.

Het COA selecteert de statushouders die in het woonproject huisvesting krijgen en geeft hen voorlichting over wat het project Magic Mix inhoudt. Dit heeft zij onder andere gedaan in het huisvestingproject van een voormalig wooncomplex met totaal 141 studio’s/appartementen en een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en keuken. In dit project zijn circa 70 woningen toegewezen aan statushouders. 

Ter ondersteuning van statushouders bij hun integratie- en participatieproces faciliteert HOD – in samenwerking met de gemeentelijke instanties en/of maatschappelijke organisaties – begeleiding voor alle bewoners. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een cursus Engels volgen en deelnemen aan een praktijkprogramma voor ondernemerschap en werk. 

De ervaring is dat in de beginfase van een woonproject vaak contact is over de ‘groepsgrenzen’ van jongeren en statushouders heen. Daarna neemt de intensiteit echter af. HOD ondervangt dit door bij het project Magic Mix de bewoners ‘gestippeld’ (door elkaar) te huisvesten. HOD stimuleert contacten over de groepsgrens heen door onder leiding van geselecteerde huurders (‘diversity captains’ uit de doelgroep jongeren) in kleine groepjes met gedeelde interesses gezamenlijke activiteiten te organiseren. Denk aan bijvoorbeeld samen eten, gamen, sporten en elkaar helpen bij de inrichting van de eigen woning en gezamenlijke ruimtes, huiswerk, het invullen van formulieren of het leren van de taal. Statushouders voelen zich hierdoor welkom en gewaardeerd. 

HOD zorgt voor draagvlak voor dit project onder buurtbewoners door hen tijdig te informeren over het initiatief middels een kennismakingbijeenkomst, activiteiten te organiseren waar ook de buurtbewoners aan kunnen deelnemen (zoals een eetcafé en ruilwinkel) en het voorstellen een vast aanspreekpunt voor de buurt. 

Project Jong+Oud=Goud

In het tijdelijke verhuurproject voor woningcorporatie Mitros (Utrecht) past HOD het woonconcept ‘Jong+Oud=Goud’ toe in de wijk Vreeswijk te Nieuwegein. Dit concept is gebaseerd op de selectie van gemotiveerde en energieke studenten en starters op de woningmarkt die bereid zijn seniore huurders te ondersteunen voor ongeveer zes uur per maand. Met de ondersteuning in de vorm van persoonlijke ‘sociale zorg’ en gezelschap bereikt HOD dat senioren langer onafhankelijk kunnen zijn en gelukkig oud worden. Van ongeveer een derde van de senioren heeft de hulpvraag namelijk te maken met eenzaamheid. 

Met sociale zorg en gezelschap van onze tijdelijke huurders zorgen we er voor dat de seniore huurders in de wijk zich prettig, sterk en op een respectvolle manier ondersteund voelen. Voorafgaand aan de werving- en selectieprocedure hebben we onder de seniore huurders de interesse voor deelname aan het woonconcept geïnventariseerd. In overleg met de corporatie hebben we vervolgens studenten/starters met een seniore huurder ‘gekoppeld’ op basis van persoonlijke overeenkomsten en gedeelde interesses. Zo kunnen de koppels samen activiteiten ondernemen zoals boodschappen doen, een museum bezoeken, samen koken en eten in het dorpshuis Fort Vreeswijk, tuinieren, spelletjes doen, muziek maken, met de computer werken (hulp met Internet en antwoorden vinden op (zorg)vragen), wandelen, lezen of de post ophalen bij de senioren thuis, omdat de enige brievenbus in de wijk voor sommigen te ver lopen is.

Naast een goede aanvulling op het cv levert de ondersteuning de tijdelijke huurder ook een vrijwilligersvergoeding van HOD op. HOD wil met dit woonconcept bereiken dat huurders in de wijk Vreeswijk allen actief deel uitmaken van de micro-samenleving en dat er een open houding ontstaat tussen onze tijdelijke huurders en andere omwonenden. Dat vergroot de saamhorigheid en leefbaarheid in de omgeving en verkleint de kans op woonoverlast.

Project Snorfabriek

HOD heeft voor de NS de voormalige Koninklijke Nederlandse Fabriek voor Werktuigen en Spoormaterieel in Utrecht beheerd. In de periode van tijdelijke leegstand heeft HOD uitgeverij Snor in de werkloods geplaatst. De Snorfabriek is een combinatie geworden van een café-restaurant, kantoren (als studie- en vergaderruimte), galerie, winkel, hotel, atelier, bibliotheek, workshop-centrum en uitgeverij. 

HOD heeft met uitgeverij Snor omwonenden doorlopend uitgenodigd voor evenementen en heeft de niet-verwarmbare loods ingericht met een glazen kas, wijntruck en oude gekleurde bouwketen, zodat ook bij lagere temperaturen activiteiten konden worden georganiseerd. In de Snorfabriek zijn activiteiten als workshops zeefdrukken maken, workshops macrameeën, het Snorfestival (met onder andere de Snorboekenverkoop), een kerst- en vintagemarkt en afstudeerpresentaties van HKU-studenten georganiseerd. In de ‘soundcontainer’ in de loods hebben beginnend muzikanten nummers opgenomen en dat heeft voor de band Between the Jars tot een regionale doorbraak geleid. 

Project Willem Arntz Hoeve

HOD beheert diverse locaties voor Altrecht GGZ op het terrein van de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder. Op basis van de omvang van de locatie, de hoeveelheid objecten en de aanwezige faciliteiten heeft HOD gekozen voor een mix van bewoning (muzikanten) en bedrijfsactiviteiten/start-ups, waaronder een advocaat, schrijver, meubelmaker en decorbouwer, een vintageshop en een piano-opslag. 

Klos Media (een non-profitorganisatie die filmproducties maakt voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking), het Bezinningshuis (dat mensen ondersteuning biedt in het omgaan met het toekomstig overlijden van iemand die dichtbij staat of het eigen overlijden) en Stichting P’arts hebben zich via onze bemiddeling ook op het terrein gevestigd. Stichting P’arts (Professional Arts) is opgericht in Utrecht met als doel het ontwikkelen, bevorderen, stimuleren en realiseren van beeldende kunstprojecten én het behartigen van belangen van beeldende kunstenaars. 

Op het Altrecht-terrein heeft HOD circa 25 ateliers voor kunstenaars ingericht en is in de Gehoorzaal een expositieruimte gecreëerd. Deze ruimtes worden door zowel de kunstenaars van de Stichting als door externen gebruikt om geïnteresseerden naar kunst te laten kijken, om kunst te maken, kunst te kopen en van kunst te leren (middels lezingen).

Daarnaast heeft HOD een timmerwerkplaats en goederenafgiftepunt ingericht waarbij cliënten van Altrecht GGZ leren om (met elkaar samen) te werken. Het goederenafgiftepunt is er specifiek voor opgezet om mensen klaar te stomen voor re-integratie op de arbeidsmarkt. 

Na alle commotie omtrent de zaak Anne Faber/Michael P. hebben we een gevoel van saamhorigheid en veiligheid voor de bewoners, bedrijven en direct omwonenden willen creëren en is Stichting WAardevol (afgeleid van Willem Arntsz Hoeve) op de locatie gevestigd. Met de verbouwing van de voormalige collegezaal tot Filmhuis Den Dollywood heeft het terrein weer een positieve aantrekkingskracht gekregen. Daarnaast heeft HOD met Stichting WAardevol een geluidstechnisch perfecte oefenruimte voor bandjes ingericht.