Milieubeleidsverklaring

Milieuzorg is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer, waarbij wij streven naar het handhaven en voortdurend verbeteren van onze milieuprestaties. Door deze milieubeleidsverklaring te formuleren, verbindt H.O.D. zich ertoe alle geldende wet- en regelgeving na te leven en milieuvervuiling te voorkomen.

Dit milieubeleid vormt het kader waarbinnen H.O.D. haar taken en doelstellingen bepaalt. Belangrijke milieuaspecten voor de komende jaren omvatten het verminderen van het gebruik van niet-vervangbare natuurlijke hulpbronnen, minimaliseren van waterverbruik, beperken van restafval, en maximaliseren van gescheiden afval en bijproducten.

H.O.D. evalueert haar milieubeleid minstens eens in de drie jaar en herziet het indien nodig op basis van informatie over haar functioneren of significante veranderingen in de omgevingsomstandigheden. Dit beleid is van toepassing op de activiteiten van H.O.D., waaronder schoonmaak-, beveiligings- en kantoorwerkzaamheden op het hoofdkantoor en andere werklocaties, evenals ondersteunende diensten op het gebied van mobiliteit en faciliteiten.

De medewerking van ons personeel is essentieel voor het functioneren van dit beleid. Wij verzoeken hen daarom om de geldende procedures en besluiten van H.O.D. na te leven. Samen met onze medewerkers streven wij ernaar dat veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu integraal deel uitmaken van al onze bedrijfsactiviteiten. Als onze medewerkers gevaarlijke of milieubelastende situaties tegenkomen, moedigen wij hen aan dit te melden bij hun directe leidinggevende om ongevallen en milieuschade te voorkomen.

Het bevorderen van milieuzorg vereist samenwerking, niet alleen tussen onze medewerkers, maar ook met onze opdrachtgevers. Ons uiteindelijke doel is te voldoen aan de wensen van onze opdrachtgevers en onze maatschappelijke rol met betrekking tot het milieu te vervullen.

Utrecht, december 2023

Laurens Mondelaers
Directeur H.O.D. Nederland BV en H.O.D. Presentie BV