‘We hebben een intrinsieke motivatie om alle energieverspilling te elimineren’

Om het leegstandbeheer zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, werkt HOD samen met diverse professionele partners. Een daarvan is Keemink Vastgoed. Door energiemonitoring in leegstaand vastgoed dat wij beheren voor bedrijven en woningcorporaties realiseren we met Keemink Vastgoed energiereductie en daarmee een aanzienlijke kostenbesparing.

Wat doet Keemink Vastgoed precies?
Keemink Vastgoed is een Vastgoedadviesbureau uit Schiedam. Wij zijn specialist op het gebied van inspecties, keuringen, wet- en regelgeving, energielabels en allerhande inventarisaties. Tevens begeleiden wij als technisch vastgoedbeheerder aanbestedingen, projecten en planmatig onderhoud. Als specialist focussen wij ons op het in stand houden en verduurzamen van het vastgoed van bedrijven, corporaties, beleggers en nieuwbouwontwikkelaars. Hierin zorgen wij voor kwalitatief advies en kijken we naar de meest passende situatie voor de opdrachtgever.
 
Energiemonitoring: hoe gaat dat in zijn werk?
Een Energie registratie- en Bewakings Systeem (EBS) is sinds 1 januari 2018 verplicht voor kantoren, onderwijs, sport en recreatie, restaurants, detailhandel en gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas gebruiken. 

Een EBS verzamelt de gegevens over het energieverbruik uit de slimme meters. Zo wordt het elektraverbruik per kwartier en het gasverbruik per uur inzichtelijk. Met een Energieregistratie- en Besparingssysteem is de klant in staat om zijn energieverbruik in kaart te krijgen en kan hij na gaan of energieverbruik op bepaalde momenten noodzakelijk is. Denk aan weekenden, zon- en feestdagen en energieverbruik in de nacht. 

In de digitale EBS-omgeving worden ook nog tal van andere factoren ingeladen om optimale analyses te doen. Zo houden we onder andere rekening met de door het KNMI gemeten buitentemperatuur, openingstijden en oppervlakte. Op basis van alle gegevens ontstaat inzicht en zal het EBS automatisch ‘alarmmeldingen’ genereren bij geconstateerde afwijkingen of grote toename in het verbruik. Hierdoor kan snel actie worden ondernomen om het ongewenste energieverbruik weg te nemen. Tot slot kunnen er energietarieven gekoppeld worden aan het energieverbruik, zodat de klant inzicht krijgt in zijn energiekosten en de hoogte van zijn te ontvangen maandfactuur kan voorspellen. 
 
Welke winst kan er behaald worden door een goede energiemonitoring?
Door slim te kijken naar het energieverbruik in relatie tot het pand, de gebruiker, de installaties en de gebruikswijze, ontstaat heel goed inzicht in het ‘reguliere verbruiksprofiel’ van een object. Dit is voor een fabriek anders dan voor een school en voor een kantoor anders dan voor een hotel. Toch zien wij bij iedere soort gebruiker mogelijkheden om energie te besparen en ongewenst energieverbruik te voorkomen. 

Vaak zien we dat bij bedrijven verplichte vakantiedagen niet zijn ingevoerd. Dat betekent dat op dagen als nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Tweede Kerstdag, et cetera alle installaties gewoon in gebruik zijn als ‘normale werkdag’, terwijl er niemand aanwezig is. Dat is gewoon zonde. Het juist doorvoeren van de vaste vakantiedagen kan al een besparing van circa 3% in de variabele energiekosten opleveren.

Ook dient er gekeken te worden naar de bedrijfstijden van de gebouwgebonden installaties. Kan hierin gekort worden en zijn deze installaties niet ‘tegen elkaar in aan het werken’? In de praktijk zien we dat in bijna alle gevallen het energieverbruik van kantoorobjecten rond de 15 tot 20% gereduceerd kan worden door eens goed te kijken naar het energieverbruik.

We zijn allemaal heel druk met ‘elektrificatie’ en het ‘gasloos’ worden. Dit komt met enorme investeringen, terwijl het wegnemen van ongewenst energieverbruik eigenlijk de eerste en meeste eenvoudige stap is. Daarnaast: hoe lekker is het als je voor slechts 80% van je energieverbruik verduurzamingsmaatregelen hoeft te treffen in plaats van de aanvankelijke 100%? Dat scheelt 20% in de totale investeringsomvang!
 
Wat zijn voor woningcorporaties de belangrijkste aandachtspunten als het gaat om energieverbruik?
Voor woningcorporaties is het reduceren van de energievraag van haar vastgoed al jarenlang een zeer belangrijk onderwerp. Er zijn doelstellingen om het vastgoed naar een minimaal energielabel te brengen om de energiekosten van huurders binnen de perken te houden en tevens het vastgoed aan de nieuwe normen en standaards te laten voldoen. De energiekosten zijn in de afgelopen tien jaar enorm toegenomen. Als er geen aandacht is voor het energieverbruik in het vastgoed van corporaties zal op korte termijn ‘energie-armoede’ gaan ontstaan. Het is op het moment geen uitzondering als 8% tot 12% van het netto gezinsinkomen van een huurder dient te worden uitgegeven aan energiekosten.
 
Voor het maatschappelijk, bedrijfs- en commercieel onroerend goed van corporaties kan het interessant zijn om energiebewaking te laten realiseren. Dit vastgoed is echter vaak gehuurd door afzonderlijke huurders waardoor de verplichting tot het hebben van een EBS niet voor rekening is van de vastgoedeigenaar, maar voor ‘de drijver van de inrichting’, in dit geval de betreffende huurder die in het vastgoed zijn onderneming voert.
 
Hoe kan energiereductie worden gerealiseerd?
Het besparen van energie doe je samen. Het is een combinatie van besparingsmogelijkheden in kaart brengen, actie ondernemen, de juiste aanpassingen doorvoeren en bewustwording. Door het inzichtelijk krijgen van het energieverbruik en het inzien van besparingsmogelijkheden alleen zal er niks gebeuren. Er dient daadwerkelijk actie te worden ondernomen om de verspilling weg te nemen. 

We adviseren altijd om het inzicht in het energieverbruik te delen met de onderhoudspartij op locatie. Deze is bekend met de gebruiker, het object en haar installaties. Er dient een periodieke cyclus (controleren energieverbruik – bepalen besparingsmogelijkheden – doorvoeren aanpassingen in installaties en verbruikers – bekijken resultaat van de gemaakte aanpassingen) te ontstaan waarin er continu wordt geanticipeerd op de inzichtelijk gemaakte verbruiksgegevens.
 
Wat kan Keemink Vastgoed voor een leegstandbeheerder als HOD betekenen?
Feitelijk is het bij leegstaande panden nog veel belangrijker om naar de energiecomponent te kijken. Bij het vertrek van de aanvankelijke huurders uit een object wordt vaak niet optimaal naar de installaties gekeken. Zeker als deze ‘actief’ moeten blijven voor antikraak oppassers die op locatie komen wonen. Uit meerdere situaties is gebleken dat er beter kan worden gekozen voor een maatwerkoplossing voor het conditioneren van de ruimtes in plaats van dat de integrale installatie, met een aanzienlijk vermogen, onnodig lang in bedrijf is. Ook zien we met regelmaat dat er bijvoorbeeld leegstaande vleugels van gebouwen onnodig geconditioneerd worden.
 
Door slim te kijken naar de noodzakelijk warmtevraag, het voorkomen van energieverspilling en het monitoren van het energieverbruik ontstaat inzicht. Hierdoor kan het variabele energieverbruik worden verlaagd en kan er gekeken worden naar administratieve aanpassingen in vermogen. Bij leegstaande panden waar je plots een hoger verbruik waarneemt, dien je direct in actie te komen. Zo was er in een eerdere situatie ineens een verhoogd energieverbruik zichtbaar en konden krakers binnen 24 uur worden gesommeerd te vertrekken. 

Wat maakt het voor Keemink Vastgoed interessant om samen te werken met een leegstandbeheerder als HOD?
Naast het feit dat we natuurlijk graag onze dienstverlening verkopen, hebben wij een intrinsieke motivatie om alle energieverspilling te elimineren. We zijn als ‘BV Nederland’ bezig met een enorme uitdaging om in 2050 CO2-neutraal te zijn en onze algehele energievraag te verduurzamen. Hoe lekker is het dan om onnodig energieverbruik weg te nemen? Je bespaart er direct kosten mee omdat je de energie niet verbruikt en op de lange termijn besparen we er collectief geld mee omdat we die energieomvang niet te hoeven verduurzamen. Het mes snijdt aan twee kanten.
 
Daarnaast kunnen wij een absolute onafhankelijke meerwaarde leveren voor HOD. Wij dragen een klein steentje bij in het digitaal bewaken van een object middels het monitoren van energieverbruik, laten de opdrachtgevers voldoen aan wet- en regelgeving, realiseren een financiële besparing voor de klanten van HOD en kunnen door onze onafhankelijkheid, specialistische kennis en flexibiliteit met iedere partij samenwerken om onnodig energieverbruik te elimineren. 

Wat willen jullie HOD vooral meegeven als het gaat om energieverbruik en –monitoring?
De kosten voor energie zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. Hierdoor wordt het aandeel ‘kosten voor energie’ in het leegstandbeheer procentueel gezien steeds groter. Het is dan ook van belang om als leegstandbeheerder te zorgen voor optimale dienstverlening en beheer van het vastgoed. Enerzijds door het voorkomen van ongewenste bewoning, maar anderzijds ook door het meedenken met de opdrachtgever. Het voorkomen van onnodige kosten en het leveren van specifieke kennis en knowhow. Door inzicht te krijgen in het energieverbruik ontstaat een financieel voordeel waardoor opdrachtgevers juist vanwege deze meerwaarde voor HOD kunnen gaan kiezen.
Let dus op verspilling, zorg voor inzicht en probeer de kosten voor de opdrachtgever te minimaliseren. Zo lever je optimale meerwaarde en kan de opdrachtgever zich volledig richten op de nieuwe functie of de (her-)ontwikkeling van het vastgoed of perceel.